Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hệ thống dịch vụ luật toàn quốc A2Z

Điện thoại: 0335 494 999 / Email: tuvanluata2z@gmail.com

10.000 Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật tố tụng hình sự, ...

 

 

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm Công ty luật A2Z đáp ứng nhanh nhất và chính xác nhất yêu cầu giải thể doanh nghiệp của khách hàng.

 
 
hotline 033.5494.999

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp như sau:

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty Luật A2Z cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục, pháp lý theo quy định hiện hành. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm thực hiện giải thể doanh nghiệp, A2Z mang đến cho doanh nghiệp quy trình giải thể hiệu quả nhất.

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo thứ tự sau

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

 Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

 Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được: 

 • Gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.
 • Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây

 1. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
 2. Nợ thuế.
 3. Các khoản nợ khác.
 4. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế).
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế.
 • Đóng các loại thuế còn nợ.
 • Nộp phạt (nếu có).

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 • Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi Quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ Đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các tài liệu cần chuẩn bị thủ tục giải thể doanh nghiệp

 1. Thông báo đóng cửa mã số thuế.
 2. Công báo giải thể doanh nghiệp.
 3. Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan.
 4. Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng.
 5. Đăng ký kinh doanh bản gốc.
 6. Đăng ký mẫu dấu bản gốc.
 7. Dấu pháp nhân.
 8. Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Luật A2Z soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký).

Tư vấn Thủ tục giải thể doanh nghiệp Công ty Luật A2Z

- Tư vấn quy trình giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp khi giải thể
- Hướng dẫn khách hàng thưc hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn thủ tục giải thể công ty tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
- Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan hải quan, cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
- Soạn thảo hồ sơ giải thể cho doanh nghiệp
 

Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại/ Zalo: 0335 494 999 của Công ty Luật A2Z để được tư vấn nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệpÝ kiến của bạn

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm Công ty luật A2Z đáp ứng nhanh nhất và chính xác nhất yêu cầu giải thể doanh nghiệp của khách hàng.

Xem thêm

Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành